REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

„TWOJEPRZYJECIE.PL”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem: twojeprzyjecie.pl, zwanego dalej również „Serwisem” i został opublikowany na stronie Serwisu, w zakładce „Regulamin”, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania i zapisania.
 2. Serwis prowadzi i zarządza nim Łukasz Wiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Łukasz Wiński WinIT, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedleckiej nr 60, lok. 17, 03­768 Warszawa, NIP: 1251445444, zwany dalej również „Administratorem”.
 3. Celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową w branży rozrywkowej i restauracyjnej publikowanie ogłoszeń o proponowanych przez siebie usługach i towarach za pośrednictwem Internetu, na dedykowanym dla tego typu ogłoszeń serwisie oraz możliwość zapoznania się z opublikowanymi ogłoszeniami przez osoby odwiedzające Serwis, zainteresowane ogłoszeniami zawodowych podmiotów działających w branży rozrywkowej i restauracyjnej.
 4. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Administrator wskazuje, że Serwis nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy podmiotami publikującymi ogłoszenia na Serwisie, a podmiotami zainteresowanymi tymi usługami, a ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie branży rozrywkowej i restauracyjnej, które zawarł umowę o publikację ogłoszenia oferowanych przez siebie usług lub towarów na Serwisie. W przypadku Ogłoszeniodawców będących osobami fizycznymi, osoby te w zakresie działalności, których dotyczy publikacja nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kc,
 • Odwiedzający – osoba fizyczna, wyświetlająca stronę internetową, na której znajduje się Serwis, niebędąca Ogłoszeniodawcą.
 • Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy – informacja o usługach i produktach oferowanych przez danego Ogłoszeniodawcę, zawierająca dane określone w niniejszym Regulaminie, publikowana w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Produkty Ogłoszeniodawców – usługi i towary z branży rozrywkowej i restauracyjnej oferowane przez Ogłoszeniodawców, których dotyczą Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy publikowane w Serwisie.
 • Konto Ogłoszeniodawcy – profil Ogłoszeniodawcy prowadzony dla niego na Serwisie po rejestracji Ogłoszeniodawcy w Serwisie, zarządzany przez Ogłoszeniodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Biuro Serwisu – sekretariat Serwisu, dostępny dla Ogłoszeniodawców oraz Odwiedzających, pod adresem korespondencyjnym: Siedlecka 60 Warszawa 03-768, adresem e-mail: kontakt@twojeprzyjecie.pl

II. Rejestracja Ogłoszeniodawcy w Serwisie

 1. Opublikowanie pierwszego Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie, poprzez kliknięcie zakładki „Zarejestruj się” lub „Dodaj ogłoszenie”. W celu zarejestrowania się w Serwisie użytkownik Serwisu zostanie poproszony o podanie następujących danych: nazwę użytkownika, adres e-mail, a także o dwukrotne wpisanie hasła, które Ogłoszeniodawca będzie używał w Serwisie oraz rozwiązanie łatwego zadania matematycznego. Podanie tych danych jest zupełnie dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie.
 2. Dla zarejestrowania w Serwisie konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola z zapytaniem o wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu, do którego podlinkowana jest treść Regulaminu. System Serwisu uniemożliwia rejestrację w Serwisie bez akceptacji postanowień Regulaminu.
 3. Po kliknięciu pola „Zarejestruj”, na podany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail Administrator przesyła niezwłocznie link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu dokończenia rejestracji w Serwisie.
 4. Ogłoszeniodawca jest zarejestrowany w Serwisie, z chwilą otrzymania przez Serwis informacji o otwarciu linku aktywacyjnego.
 5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Po zarejestrowaniu w Serwisie Ogłoszeniodawca uzyskuje dostęp do prowadzonego dla niego profilu, w zakładce „Moje konto”, każdorazowo po zalogowaniu się w Serwisie.

III. Konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie

 1. W celu zalogowania się w Serwisie należy wpisać w miejscu logowania nazwę użytkownika wskazane przy rejestracji oraz hasło.
 2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu się Ogłoszeniodawca będzie miał możliwość podania swoich danych publicznych, które będą dostępne dla wszystkich Odwiedzających Serwis, tj.: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres Ogłoszeniodawca, adres strony www, linki do profili Ogłoszeniodawca prowadzonych na portalach społecznościowych, opis Ogłoszeniodawca, a także zdjęcie profilowe.
 3. Na koncie Ogłoszeniodawcy w Serwisie dla Odwiedzających udostępnione będą dane podane przez Ogłoszeniodawcę jako dane publiczne, wszystkie aktualnie opublikowane przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia oraz . Odwiedzający będą mogli uzyskać dostęp do Konta Ogłoszeniodawcy, poprzez kliknięcie na link odsyłający do tego Konta, znajdujący się w każdym ogłoszeniu Ogłoszeniodawcy.
 4. Ogłoszeniodawca będzie miał możliwość dostępu do swojego Konta w każdym czasie, po zalogowaniu w Serwisie i wglądu do opublikowanych tam danych publicznych, opublikowanych na Serwisie Ogłoszeń oraz wystawionych Ogłoszeniodawcy ocen.
 5. Ogłoszeniodawca będzie miał możliwość w każdym czasie, po zalogowaniu do Serwisu zarządzania zawartością swojego Konta, w tym samodzielnego edytowania danych publicznych, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także zmiany hasła oraz edytowania i usuwania opublikowanych Ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Ogłoszeniodawca nie będzie miał możliwości edytowania wystawionych Ogłoszeniodawcy przez Odwiedzających ocen.
 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany jest do przekazywania za pośrednictwem Serwisu danych i informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 8. Administrator nie bada prawdziwości danych i informacji wprowadzonych przez Ogłoszeniodawców, zarówno dotyczących ich danych publicznych, jak i treści Ogłoszeń i nie odpowiada za treść tych danych i Ogłoszeń.
 9. Administrator nie ingeruje w treść danych publicznych wprowadzonych do Serwisu przez Ogłoszeniodawcę, ani w treść Ogłoszeń oraz wystawionych Ogłoszeniodawcy ocen, i nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych przez Ogłoszeniodawców danych publicznych i Ogłoszeń, z zastrzeżeniem Rozdz. IV ust. 12 poniżej.
 10. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z publikacji w Serwisie, a także zażądać likwidacji jego konta w Serwisie. W tym celu powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, drogą pisemną lub elektroniczną, na adres Biura Serwisu. Likwidacja konta Ogłoszeniodawcy skutkuje usunięciem z Serwisu wszystkich aktualnie opublikowanych Ogłoszeń. W przypadku usunięcia Ogłoszeń na żądanie Ogłoszeniodawcy, cena uiszczona za publikację Ogłoszenia nie  podlega zwrotowi ani w całości, ani w części.
 11. Odwiedzający Serwis nie rejestruje się za pośrednictwem Serwisu i nie zakłada swojego Konta w Serwisie.

IV. Publikacja Ogłoszeń

 1. Ogłoszeniodawca zalogowany w Serwisie ma możliwość zakupienia Ogłoszenia w Serwisie o oferowanych przez siebie Produktach, poprzez klikniecie pola „Dodaj Ogłoszenie”.
 2. Publikacja Ogłoszenia jest odpłatna, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w zakładce „Cennik” na stronie Serwisu. Administrator może udzielać rabatów, wedle własnego uznania.
 3. W celu dodania Ogłoszenia Ogłoszeniodawca uzupełnia następujące pola dotyczące Produktów, których ma dotyczyć Ogłoszenie:
 • Tytuł – nazwa Ogłoszenia (pole obowiązkowe);
 • Kategoria Produktu – np. lokal, atrakcje itp. (pole obowiązkowe);
 • Cena BRUTTO Produktu;
 • Doprecyzowanie czego dotyczy cena (talerzyka, godziny itp.);
 • Adres strony www Ogłoszeniodawcy lub link do profilu Ogłoszeniodawcy prowadzonego na portalach społecznościowych, np. Instagram, Facebook, Pinterest;
 • Numer telefonu;
 • Województwo;
 • Dokładny adres (zaznaczenie geolokalizacji;)
 • Dodanie zdjęć (maksymalnie 5);
 • Dodanie linku do filmu na youtube(maksymalnie 1).
 1. Ponadto, w przypadku wyboru określonych kategorii Produktów, formularz publikacji Ogłoszenia może zawierać dodatkowe pola do uzupełnienia (np. ilość osób jaką może pomieścić sala, itp.).
 2. Ogłoszeniodawca będzie proszony również o podanie adresu e-mail, za pośrednictwem którego Odwiedzający Serwis będą mieli możliwość skontaktowania się z Ogłoszeniodawcą. Podany adres e-mail będzie udostępniany Odwiedzającym, będą również na niego przesyłane wiadomości przesłane przez Odwiedzających za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie każdego Ogłoszenia. Brak podania adresu e-mail uniemożliwia dodanie Ogłoszenia do zbioru Ogłoszeń oczekujących na publikację.
 3. Po uzupełnieniu pół formularza Ogłoszenia Ogłoszeniodawca klika na pole „Dodaj Ogłoszenie”, co powoduje przesłanie Ogłoszenia do zbioru Ogłoszeń Administratora Serwisu. Ogłoszeniodawca otrzymuje wiadomość e-mail obejmującą potwierdzenie zapisania Ogłoszenia oraz numer ID Ogłoszenia.
 4. Następnie Ogłoszeniodawca powinien wybrać pakiet, który zakupuje dla danego Ogłoszenia, z trzech do wyboru, różniących się okresem, na jaki Ogłoszenie zostanie opublikowane, tj.: 90, 180 lub 360 dni, a także ceną zakupu pakietu. Wybór pakietu dotyczy jednego Ogłoszenia. Cena zakupu pakietu jest podawana jako kwota brutto, każdorazowo przy dodawaniu danego Ogłoszenia i może ulec zmianie. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania płatności ceny za Ogłoszenie w wysokości podanej w cenniku na chwilę dokonywania płatności.
 5. Płatność może być dokonana przelewem tradycyjnym , zgodnie z danymi podanymi w Serwisie, w zakładce „Cennik”. Ogłoszeniodawca w tytule przelewu powinien podać wygenerowany przez system tytuł przelewu otrzymany za pośrednictwem poczty e-mail po dodaniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 6. Administrator jest czynnym podatnikiem VAT. Ogłoszeniodawca ma możliwość otrzymania faktury Vat, dokumentującej zakup usługi i w tym celu powinien skontaktować się z Biurem Serwisu. W takim przypadku Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wysyłanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.
 7. Umowa o usługę opublikowania Ogłoszenia zostaje zawarta w momencie otrzymania ceny za Ogłoszenie przez Administratora i dotyczy pakietu dla którego wpłacona przez Ogłoszeniodawcę należność jest wystarczająca. W wypadku, gdy Ogłoszeniodawca doda więcej niż jedno ogłoszenie i dokona przelewu ceny bez określenia, którego Ogłoszenia dotyczy płatność, Administrator jest zobowiązany skontaktować się z Ogłoszeniodawcą telefonicznie lub mailowo w celu doprecyzowania, którego Ogłoszenia dotyczy oplata. W takim wypadku Ogłoszenie zostanie opublikowanie w przeciągu 24h od momentu ustalenia, którego Ogłoszenia dotyczy opłata. W przypadku wykonania przelewu z konta bankowego, którego Administrator nie może powiązać z danym Ogłoszeniodawcą, środki będą zwrócone na konto, z którego Administrator je otrzymał.
 8. Administrator jest zobowiązany do opublikowania Ogłoszenia w terminie 24 godzin od otrzymania należności za publikację Ogłoszenia, z zastrzeżeniem 12 poniżej. Ogłoszenie zostanie opublikowane w formie przesłanej przez Ogłoszeniodawcę. Na stronie Serwisu wyświetlać się będzie ponadto data publikacji Ogłoszenia.
 9. Administrator ma prawo odmówić publikacji Ogłoszenia oraz danych publicznych Ogłoszeniodawcy, jeśli nie będą związane z szeroko rozumianym profilem Serwisu, a także gdy będą zawierały treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinie obraźliwe, wulgaryzmy (również wykropkowane), wypowiedzi rasistowskie, poniżające, ośmieszające lub ukazujące w negatywnym świetle Serwis lub Administratora.
 10. W przypadku braku opłacenia publikacji Ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia dodania Ogłoszenia do zbioru Administratora, Administrator usuwa Ogłoszenie ze zbioru Ogłoszeń oczekujących na publikację.
 11. Ogłoszeniodawca ma możliwość edytowania opublikowanego Ogłoszenia, w każdej chwili po zalogowaniu na Serwisie, samodzielnie, bez udziału Administratora, bez wnoszenia jakichkolwiek opłat.
 12. W zależności od pakietu, na jaki umowa publikacji Ogłoszenia została zawarta, Ogłoszenie będzie opublikowane w Serwisie przez 90, 180 lub 360 dni, od dnia publikacji.
 13. Ogłoszeniodawca, w każdej chwili przed upływem terminu na jaki wykupione zostało Ogłoszenie może przedłużyć publikację Ogłoszenia na kolejny okres – ten sam lub inny, dokonując opłaty za wybrany pakiet, zgodnej z aktualnym cennikiem, opublikowanym w
 14. Przed upływem terminu publikacji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca otrzyma przypomnienie (email, sms lub telefoniczne) z informacja o zbliżającym się upływie terminu publikacji Ogłoszenia i możliwości jego przedłużenia, w przypadku, gdy podczas procesu rejestracji lub na późniejszym etapie wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub marketing bezpośredni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms lub telefonu.
 15. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie dokona opłaty za kolejny okres publikacji Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu w ciągu maksymalnie 30 dni od upływu opłaconej subskrypcji.

V. Odwiedzający Serwis

 1. Odwiedzający Serwis ma możliwość zapoznania się z Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie oraz możliwość uzyskania danych kontaktowych Ogłoszeniodawców, jeśli zostały przez nich opublikowane na Serwisie, a także możliwość kontaktu z Ogłoszeniodawcami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odwiedzający nie ma możliwości zawarcia umowy z Ogłoszeniodawcami za pośrednictwem Serwisu.
 2. Odwiedzjący może przeglądać Ogłoszenia opublikowane w Serwisie oraz dane publiczne Ogłoszeniodawców, a także oceniać Produkt Ogłoszeniodawcy, w zakładce danego Ogłoszenia, poprzez przyznanie gwiazdek od 1 do 5, przy czym dokonanie oceny nie wymaga rejestracji w Serwisie. Przyznana danemu Produktowi średnia ocena (średnia ilość gwiazdek) wyświetla się na stronie Ogłoszenia danego Produktu.
 3. Odwiedzający, którzy mają swój profil na portalu Facebook mają również możliwość dodawania na Serwisie opinii o danym Produkcie, z którego skorzystali. Dla dodania opinii konieczne jest zalogowanie się za pośrednictwem Facebooka, poprzez kliknięcie na stronie Produktu, który Odwiedzający chce zaopiniować pola z napisem: „Zaloguj się aby dodać opinię”. Dodanie opinii możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwiedzających Serwis.  Po zalogowaniu się za pośrednictwem Facebooka na stronie pojawi się okienko z prośbą o akceptację treści Regulaminu, z podlinkowaną treścią Regulaminu. system uniemożliwia dodanie opinii bez uprzedniej akceptacji treści
 4. Odwiedzający są zobowiązani dokonywać oceny Produktów oraz dodawać opinię dotyczących jedynie Produktów z których skorzystali oraz zobowiązują się dokonywać oceny i zamieszczać opinie zgodne z prawdą.
 5. Odwiedzający nie ma możliwości zmiany ani usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie opinii, ani przyznanej oceny.
 6. Treść zamieszonej opinii ani przyznana ocena nie mogą być edytowane ani usuwane przez Ogłoszeniodawcę, Administratora ani innego Odwiedzającego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Administrator ma prawo usunąć opinię, jeśli będzie zawierała treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinie obraźliwe, wulgaryzmy (również wykropkowane), wypowiedzi rasistowskie, poniżające, ośmieszające lub treści ukazujące w negatywnym świetle Serwis lub Administratora, a także w przypadku gdy treść komentarza nie będzie stanowiła opinii o Produkcie lub Oferencie.

VI. Prawa autorskie i inne dobra prawnie chronione

 1. Ogłoszeniodawca ma możliwość publikować w Ogłoszeniu oraz na swoim Koncie Ogłoszeniodawcy zdjęcia oraz materiały audio-wideo, które mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że publikowane przez niego Ogłoszenia i materiały nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się publikować w Serwisie jedynie materiały, do których posiada majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Poprzez dodanie Ogłoszenia do publikacji Ogłoszeniodawca nie przenosi na Administratora żadnych praw do utworów, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Z uwagi na fakt, że Administrator administruje Kontami Ogłoszeniodawców oraz publikuje Ogłoszenia dodane przez Ogłoszeniodawców, Ogłoszeniodawca nieodpłatnie zezwala na korzystanie przez Administratora z przesłanych przez siebie utworów, jednak jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi administrowania Konta oraz publikacji Ogłoszenia, tj. na następujących polach eksploatacji: utrwalanie techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnianie w celu stworzenia kopii bezpieczeństwa, publikowanie w sieci Internet – w Serwisie.

VII. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Dla celu przeprowadzenia Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem Administrator świadczy na rzecz użytkowników Serwisu, tj. Ogłoszeniodawców oraz Odwiedzających Serwis, usługi drogą elektroniczną, w zakresie:
 • udostępniania na stronie Serwisu informacji o zasadach i celach działania Serwisu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności oraz w zakresie umożliwienia zapoznania się z tymi dokumentami, ich pobrania i zapisania oraz akceptacji ich postanowień;
 • umożliwienia Ogłoszeniodawcom rejestracji w Serwisie, prowadzenia Kont Ogłoszeniodawców, zapewnienia dostępu do tych Kont Ogłoszeniodawcom;
 • publikacji Ogłoszeń w Serwisie, ich usuwania i edytowania;
 • umożliwienia Odwiedzjącym zapoznania się z Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie oraz uzyskania informacji niezbędnych w celu skontaktowania się z Ogłoszeniodawcami, a także zapewnienia możliwości kontaktu z Ogłoszeniodawcami za pośrednictwem Formularza kontaktowego publikowanego na stronie Ogłoszenia;
 • umożliwienia Odwiedzjącym Serwis wystawiania ocen oraz opinii konkretnym Produktom, których dotyczą ogłoszenia na Serwisie;
 • umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych;
 • dostarczenia za pośrednictwem Serwisu funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych działań w Serwisie, w tym m. in. umożliwiających przesyłanie lub pobieranie plików oraz zapisywania ich na dysku komputera;
 • wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (Newsletter);
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w tym celu, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu.
 1. Przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzedzone jest uzyskaniem zgody adresata, jeśli ta zgoda jest wymagana przepisami prawa.
 2. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili wyświetlenia strony internetowej Serwisu przez użytkowania, a rozwiązana po jej opuszczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. W przypadku dokonana rejestracji w Serwisie, umowa świadczenia usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia działania Serwisu albo z chwilą usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy z Serwisu, na skutek złożenia przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Serwisu.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest odpłatne w zakresie usługi publikacji Ogłoszeń na zlecenie Ogłoszeniodawców, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Świadczenie pozostałych usług następuje nieodpłatnie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się dostarczania przez Ogłoszeniodawców oraz Odwiedzających treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 7. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną(t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Administrator zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Ogłoszeniodawców oraz Odwiedzjących jako użytkowników Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego użytkowników oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 9 powyżej, Oferenci i Odwiedzający powinni zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystują do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 9. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej

 VIII. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby Serwis funkcjonował prawidłowo.
 2. Administrator nie odpowiada za pozycję Ogłoszenia na stronie oraz za ilość odsłon Ogłoszenia,  nie gwarantuje kontaktu przez zamieszczony pod Ogłoszeniem formularz oraz skorzystania z oferty przez Odwiedzających stronę.
 3. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Administrator będzie zobowiązany do usunięcia Ogłoszenia lub materiału opublikowanego na Koncie Ogłoszeniodawcy, jedynie w przypadku, gdy obowiązek usunięcia całości lub części Ogłoszenia lub opublikowanego materiału będzie wynikał z prawomocnego wyroku sądowego.
 4. Ogłoszeniodawcy oraz Odwiedzający Serwis mogą zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, przez cały okres świadczenia usług przez Administratora oraz w terminie 1 miesiąca po dniu ustania umowy świadczenia usług na rzecz danego Ogłoszeniodawcy lub Odwiedzającego.
 5. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 6. Niezależnie od powyższego, Ogłoszeniodawcom oraz Odwiedzającym przysługuje prawo dochodzenia swoich praw na drodze postępowania przed sądem powszechnym.

IX. Ochrona danych osobowych

W celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności publikacji Ogłoszeń Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Ogłoszeniodawcami oraz Odwiedzającymi Serwis. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora określa Polityka Prywatności, opublikowana na stronie Serwisu, w zakładce „Polityka Prywatności”, z możliwością jej nieodpłatnego pobrania i zapisania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu, Polityka Prywatności oraz dokument „Pliki Cookie” może być zmieniony w każdym czasie, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 2. Regulamin w zakresie zmieniającym warunki umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej z Odwiedzjącymi Serwis, będących konsumentami może być zmieniony tylko z ważnej przyczyny, do których należą:
 • wejście w życie przepisów prawa, bezwzględnie obowiązujących;
 • wprowadzenie w Serwisie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług;
 • ograniczenia funkcjonalności oferowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć usług, z których Odwiedzający już skorzystał;
 • wprowadzenie rozwiązań technicznych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 1. Administrator informuje Ogłoszeniodawców oraz Odwiedzających o zmianie Regulaminu, na 1 miesiąc przed jego zmianą, poprzez publikację na głównej stronie Serwisu wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zarejestrowanym w Serwisie Ogłoszeniodawcom informacji o zmianie, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, w taki sposób, że Ogłoszeniodawcy i Odwiedzjący mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Ogłoszeniodawców, jeśli nie wypowiedzieli udziału w Serwisie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres Biura Serwisu, a w stosunku do Odwiedzjącego, w terminie 1 miesiąca od pierwszego dnia publikacji informacji o zmianach na stronie Serwisu.
 2. Zmiany nie mają wpływu na już opublikowane w Serwisie opinie Odwiedzających oraz na zawarte umowy o publikację Ogłoszeń, natomiast mają zastosowanie w przypadku przedłużenia publikacji, od pierwszego dnia przedłużonego terminu publikacji.
Twojeprzyjecie.pl All right Reserved