POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU WWW.TWOJEPRZYJĘCIE.PL

 1. W celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności publikacji Ogłoszeń oraz zapewnienia kontaktu z Ogłoszeniodawcami, Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Ogłoszeniodawcami, a także Odwiedzjących, w celu publikowania opinii Odwiedzjących w Serwisie, poprzez ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
 2. Dane są przetwarzane w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu: twojeprzyjecie.pl (dalej: Strona Internetowa Serwisu).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Serwisu i została opublikowana na Stronie Serwisu, w zakładce „Polityka Prywatności”, z możliwością jej zapisania i pobrania. .
 4. Administrator przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób korzystających z Serwisu oraz Odwiedzających Stronę Internetową Serwisu.
 5. Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się niekiedy z obowiązkiem podania danych osobowych uczestników, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu – w przypadku Ogłoszeniodawców rejestrujących się w Serwisie oraz imię i nazwisko oraz link do profilu na Facebooku, w przypadku Odwiedzających, którzy dodali opinię do Produktu. Korzystanie z Serwisu oraz podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z  ich przeznaczeniem, w tym  do świadczenia w tym zakresie  usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem numeru telefonu Ogłoszeniodawców, który jest podawany dobrowolnie, a jego przetwarzanie przez Administratora wymaga zgody Ogłoszeniodawcy, jeśli stanowi jego daną osobową.
 7. Wizyta na Stronie Internetowej Serwisu nie jest związana z pobieraniem danych, za wyjątkiem danych pobieranych przez Stronę automatycznie, tj. adresy IP, logi serwera sieciowego, typ przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się do adresów stron internetowych. Dane zbierane automatycznie mogą być przetwarzane do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Serwisu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości. Stałe adresy IP mogą stanowić dane osobowe, które mogą być automatycznie zbierane przez Stronę, a zatem mogą być przetwarzane jedynie w celu realizacji Projektu.
 8. Strona Internetowa Serwisu korzysta z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą serwer sieciowy Administratora wysyła do komputera użytkownika z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony.Szczegółowe zasady wykorzystania technologii „cookie” zostały zawarte w dokumencie „Pliki Cookie,”, opublikowanym na stronie Serwisu.
 9. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby korzystania z Serwisu oraz administrowania nim, a także rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Przetwarzanie danych w innym celu, a w szczególności w ramach realizowanych przez Administratora celach marketingowych lub reklamowych jest dokonywane po uzyskaniu wyraźniej zgody od osób, od których dane te mają być zbierane.
 10. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie Serwisu, w przypadku uzyskania przez Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (Ogłoszeniodawcę lub Odwiedzającego), będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu lub Regulaminu Serwisu lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jako usługodawca może przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 12. Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych.
 13. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 14. Administrator dopełnia obowiązku zgłaszania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych faktu zbierania danych w ramach prowadzenia Serwisu lub Administratorów Bezpieczeństwa Informacji powołanych na podstawie 36 a.  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a) poprzedzone jest uzyskaniem wyraźnej zgody osób, do których ma być adresowana.
 16. Niniejszy dokument może podlegać zmianom, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu
Twojeprzyjecie.pl All right Reserved